A Munkavédelmi Törvény a munkavállalók munkahelyi expozíciójára vonatkozó expozíciós nyilvántartás elkészítését, vezetését írja elő a veszélyes anyagok tekintetében.

Az expozíciós nyilvántartást minden munkavállaló esetében vezetni kell, akik veszélyes anyagok expozíciójának vannak kitéve.

A munkáltatónak kell gondoskodnia:

  • az exponált munkavállalók expozíciójának tényének, mérés esetén a mérési adatok rögzítéséről, dokumentálásáról,
  • a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó nyilvántartott adatok megőrzéséről, a munkaviszony megszűnését követő 10 évig, rákkeltő hatású anyagok esetében 50 évig.

A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
  • az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét,
  • a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,
  • az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

expozíciós nyilvántartás

Nyilvántartás-köteles veszélyes anyagnak minősül:

  • a CLP rendelet alapján fizikai, egészségi veszély vagy mindkettő tulajdonság alapján veszélyesként osztályozott anyag,
  • az előző pontba nem tartozó vegyi anyag, amely kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére, ideértve azokat, amelyekre a rendelet határértéket állapít meg.

A nyilvántartási kötelezettség azokra a veszélyes keverékekre is vonatkozik, amelyek a fentiekben felsorolt valamely kritériumnak megfelelő anyagot tartalmazzák.

A kockázatelemzés során meg kell állapítani vagy becsülni, hogy a munkavállaló egy munkanapon, egy héten és egy évben összesen mennyi ideig lehet kitéve a veszélyes anyag hatásának. Ez alapján kell a nyilvántartásban rögzíteni az adatokat.

A munkaegészségügyi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

Az expozíciós nyilvántartás aktualizálását el kell végezni, ha új veszélyes anyag/keverék kerül bevezetésre, valamint a tevékenységben bekövetkező olyan változás esetén, amely a kémiai kockázatértékelés felülvizsgálatát teszi indokolttá.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.